MOTALÍNA

....a její zamotaný svět

vyhledavani.png, 2,0kB Vyhledávání

Akční zboží

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky (dále jen OP) se řídí Novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2014. a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. OP jsou psány s maximální snahou pro porozumění každého průměrného spotřebitele.

 

Pokud spotřebitel shledá část, která pro něj není srozumitelná, má možnost prodávajícího kontaktovat v zákaznickém servisu pro objasnění. V žádném případě není jejich cílem postavit spotřebitele do nevýhodné pozice, ale seznámit je s všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto informace jsou poskytnuty s přihlédnutím k zásadám dobré víry a ochraně osob a spotřebitelů. Hlavní zásada prodávajícího je prodávat výrobky, se kterými bude spotřebitel maximálně spokojen a v příštích nákupech si bude vybírat stejného prodávajícího a předpokládá, že spotřebitel objednává zboží za účelem jeho uhrazení, převzetí a užívání. Kupující má dostatečnou možnost se s OP seznámit na této stránce, před samotným odsouhlasením OP v poslední části objednávky kliknutím na text Souhlasím s obchodními podmínkami e-shopu a dále jsou OP zasílány v emailu Potvrzení objednávky.

 

I. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Prodávající

Jana Hoffmannová

Srbice E48, 339 01 Mochtín, Klatovy 

Kontaktní adresa: Nábř. Kpt. Nálepky 736, 339 01 Klatovy

Mobil: 724685245

Email: motalina@email.cz

Není plátcem DPH

ČÚ: 1429483011/3030

IBAN: CZ9030300000001429483011

Název účtu příjemců: Jana Hoffmannová

Název banky příjemců: Air bank a.s.

Adresa banky příjemců: Air Bank a.s. Evropská 2690/17 160 00 Praha 6

 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, provozující maloobchodní e-shop s oblečením, bytovým textilem a bytovými doplňky a galanterií

Všeobecné obchodní podmínky v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při nákupu v internetovém obchodu. Kupující odesláním elektronické objednávky na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky. Okamžikem elektronického odeslání potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu vznikne kupní smlouva a tyto všeobecné obchodní podmínky jsou její nedílnou součástí.

 

II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Zadáním osobních údajů nezbytných k vyplnění objednávky v internetovém obchodě, dává kupující souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro fungování internetového obchodu tj. ke vzájemné komunikaci, doručení zboží zasílání nových nabídek (pokud s tím kupující vysloví souhlas) apod. Osobní data nebudou poskytnuta třetím osobám s výjimkou přepravních služeb zajišťujících doručení zboží kupujícímu.

 

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Elektronická objednávka bude dokončena vyplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a následným odesláním prodávajícímu. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky, doručením tohoto e-mailu s potvrzením objednávky obsahujícím údaje o obchodní firmě prodávajícího vznikne závazná kupní smlouva. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že objednané zboží je již vyprodané a nelze jej dodat v řádném termínu.

 

IV. CENA A PLATBA

Ceny zboží uváděné na internetovém obchodu jsou v českých Korunách včetně DPH. Prodávající není plátce DPH. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy je daňovým dokladem i dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho ceny včetně případných nákladů na jeho doručení. Kupující má možnost zaplatit objednávku předem bankovním převodem na číslo účtu prodávajícího nebo dobírkou. Bankovní převod kupující učiní po potvrzení objednávky od prodávajícího do 14 dnů od následujícího dne potvrzení objednávky. K bankovnímu převodu kupující použije výše uvedené bankovní údaje. Poplatek za převod finanční částky je účtován dle ceníku transakcí banky kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o uhrazení celkové částky předem na jeho účet. Zejména pokud se jedná o objednávku za vyšší cenový obnos a zejména pokud má být zásilka expedována mimo území ČR. Toto bude vzájemně odsouhlaseno elektronickou komunikací. Veškeré finanční částky zasílané na účet prodávajícího, musí být v českých Korunách.

 

V. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začne běžet následující den po odeslání potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, kdy si kupující sám zvolil platbu předem bankovním převodem nebo byl požádán o uhrazení celkové finanční částky předem na účet prodávajícího, dodací lhůta začne běžet následující den, po připsání celkové finanční částky na účtu prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V případě, že zboží nebude dodáno do 20 pracovních dnů od konce dodací lhůty, vznikne kupujícímu právo od kupní smlouvy odstoupit, aniž by byl povinen prodávajícímu cokoliv platit.

 

VI. DOPRAVA

Veškeré zboží je doručováno prostřednictvím České pošty na dobírku nebo doporučeně. Doprava a balné po České republice je zdarma u objednávek nad hodnotu 1.500,- Kč, za předpokladu, že kupující zboží převezme. Mimo Českou republiku je cena dopravy a balného dle vzájemné domluvy prodávajícího a kupujícího.

 

VII. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přímo přepravci. V případě porušení originálního obalu či shledání jiných porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.  V případě převzetí takovéto zásilky musí kupující sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

 

VIII. NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Kupující je povinen objednanou zásilku převzít a uhradit. Kupující bere na vědomí, že porušení této povinnosti, je porušením smluvní povinnosti, které zakládá právo prodávajícího na náhradu škody tím způsobené. Tato náhrada škody činní paušální poplatek 300,- Kč za objednávku, bez ohledu na její výši, ke které se přičítá manipulační poplatek ve výši 10% z celkové částky objednávky vč. DPH. Paušální poplatek zahrnuje marně vynaložené finanční náklady prodávajícího spojené s dopravou, sekundárním balným, administrativou, naskladněním, expedicí a marně vynaloženého času s těmito úkony spojeného. Manipulační poplatek ve výši 10% z celkové částky objednávky zahrnuje primární balné a finanční kompenzaci nákladů spojených s nežádoucím skladováním a zastaráváním zboží. V případě nevyzvednutí zásilky a vrácení zpět na adresu prodávajícího, bude kupující vyzván k vysvětlení a k úhradě faktury objednávky na výše uvedený bankovní účet prodávajícího a to do 14 dnů, od následujícího dne převzetí zásilky prodávajícím od dopravce. K této částce bude připočítán paušální poplatek 200,- Kč za poštovné. Pokud tato celková částka, to je celková cena objednávky + 200,- Kč paušální poplatek za poštovné, nebude připsána ve splatnosti na účet prodávajícího, odstoupí prodávající od smlouvy a bude požadovat náhradu škody. Splatnost této náhrady škody bude 14 dní, od následujícího dne odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující bude vždy vyzván elektronickou cestou, tj. na emailovou adresu, kterou uvedl při objednávce a slouží k vzájemné komunikaci obou stran. Tím je považován za plně funkční a veškeré emaily zaslány od prodávajícího kupujícímu jsou považovány za doručené. Pokud kupující neuhradí prodávajícímu marně vynaložené náklady do data splatnosti, bude celá záležitost předána inkasní agentuře, k vymožení pohledávky soudní cestou.

 

Prodávající zde výslovně upozorňuje, že tato náhrada škody může narůst do vysokých peněžních částek, v řádech tisíců až desetitisíců Kč. Toto opatření bylo nutno zavést z důvodu nepoctivých spotřebitelů, kdy po objednání produktů objednávku nepřevezmou a prodávající sám tak přichází o velké peněžní částky a nechtěnému naskladňování a zastarávání nevyzvednutého zboží.

 

IX. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u dodavatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Dodavatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U věcí prodávaných za nižší cenu dodavatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 

Zákonná práva z vad

 

Dodavatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- bezplatné odstranění vady opravou

- přiměřenou slevu z kupní ceny

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

X. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně na adresu prodávajícího nebo elektronicky na mail motalina@email.cz, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje. Dodavatel bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím emailu nebo telefonním hovorem. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží tzv. na IČO) má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem, na adresu motalina@email.cz uvedením čísla objednávky a faktury.

 

Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním (dle domluvy) nebo odesláním na adresu Jana Hoffmannová, Nábř. Kpt. Nálepky 736, 339 01 Klatovy, kdy zboží musí být pečlivě zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zboží bude zasláno obvyklou poštovní cestou, není-li to z povahy věci možné, využije se některé z přepravních služeb. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 500 Kč. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí, tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 10% z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně.

 

Kupující bere na vědomí, že nemůže od smlouvy odstoupit v těchto případech:

 

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

e) na dodávku novin, periodik a časopisů

 

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. na www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené objednávky nemá vliv, pro ně platí znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy).

kosik.png, 1,8kB Nákupní koš

V nákupním košíku je
0 položek za 0 Kč.

Zjistit info o objednavce Objednávka

novinky.png, 1,8kB Novinky mailem

Přeji si dostávat novinky do svojí e-mailové schránky:

E-mail:
Archiv

RSS kanal RSS kanál

Aktuality z našeho eshopu pohodlně přes náš RSS kanál.

ESHOP-PLUS.CZ : okamžitě funkční vlastní eshop

ESHOP-PLUS.CZ: okamžitě funkční vlastní eshop